آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1402-12-14
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1402-12-14
تاریخ شروع کنفرانس
1402-12-16 00:30
تاریخ پایان کنفرانس
1402-12-17 16:30