محورهای هجدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران :

     مهندسی الکتروشیمی

     علم و فناوری خوردگی

      ترسیب الکتروشیمیایی / بدون جریان

      باتری و ذخیره‌سازی انرژی

      الکترولایزرها و تبدیل انرژی

      الکتروشیمی آلی و زیستی

      الکتروشیمی فیزیک، تجزیه، الکتروکاتالیست‌ها و فوتوالکتروشیمی

      حسگرهای الکتروشیمیایی

       الکتروشیمی محاسباتی

       سنتز الکتروشیمیایی

      جداسازی الکتروشیمیایی

محورهای سیزدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران :

      طراحی، ساخت و یکپارچه‌سازی

      توسعه مواد پیشرفته

      کاربرد، بازار و توسعه

      پیشرفت در مدل‌سازی ، شبیه‌سازی و عیب‌یابی

      اصول پیل‌های سوختی دما پایین

      سوخت و مبدل‌های سوختی