آدرس دبیرخانه:

استان آذربایجان شرقی- تبریز- 35 کیلومتری جاده تبریز- مراغه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
کد پستی: 5375171379
تلفن: 31452106-041

فکس: 04134327526

Email: 18thecsi@azaruniv.ac.ir

جهت ارسال هرگونه سوال و رفع مشکل در رابطه با همایش با شماره تماس دبیرخانه ارتباط برقرار نمایید.

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.